Vragen voor VHL Plein over windmolens

Gepubliceerd op 15 februari 2021 om 11:25

Op 18 februari worden de gemeenteraadsleden over de plannen rond de windmolens in Vijfheerenlanden bijgepraat tijdens het VHL Plein. Wij hebben bijgaande vragenlijst opgesteld en aan de Wethouder Hendriksen, het collega van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraadsleden verzocht de beantwoording van deze vragen mee te nemen in die voorlichting.

Geachte mevrouw Hendriksen,
Bijgaand een aantal vragen vanuit de vereniging www.tegenwindzijderveld.nl n.a.v. uw inwonersbrief met de datum 10 februari 2021.
Om onze zorgen met betrekking tot deze vragen op zo kort mogelijke termijn weg te nemen is ons verzoek om de antwoorden te verwerken in de informatiesessie tijdens het VHL Plein op 18 februari.
Dit schrijven en overzicht met vragen wordt voorafgaand aan VHL Plein gepubliceerd op onze site en gedeeld via de nieuwsbrief aan onze leden en andere geïnteresseerden.
Met vriendelijke groet,
Vereniging www.tegenwindzijderveld.nl
Cc: B&W en Raadsleden gemeente Vijfheerenlanden.


1. Weet gemeente Vijfheerenlanden (VHL) dat vereniging www.tegenwindzijderveld.nl meer dan 300 bewoners vertegenwoordigt in Zijderveld en directe omgeving.
2. Hoeveel windturbines zijn gepland voor de genoemde drie zoekgebieden.
3. Wat wordt de hoogte van de windturbines, de zogenoemde tiphoogte..
4. Op basis van welke criteria is voor deze drie zoekgebieden gekozen.
5. Is in de zoekcriteria meegenomen dat er bij Zijderveld (parallel aan de A2) een hogedruk kerosine leiding ligt.
6. Is in de zoekcriteria meegenomen dat de (tip)hoogte van de windturbines waarschijnlijk 1,5 maal hoger is dan nu bij Autena.
7. Kwamen op basis van deze criteria ook ander zoekgebieden binnen gemeente VHL in aanmerking.
8. Zo ja, waarom zijn die zoekgebieden niet meegenomen in dit overzicht met zoekgebieden.
9. Is gemeente VHL op de hoogte van recente publicaties (afgelopen zes maanden) met betrekking tot mogelijke gezondheidsschade door laag frequent geluid van windturbines.
Tevens wijzen we op de rapporten van het RIVM uit 2013: Windturbines; Invloed op de beleving van gezondheid van omwonenden, het rapport op verzoek van de gemeente Maastricht: Beoordeling van laagfrequent geluid van windturbines in Maastricht, Universiteit Aalborg Denemarken 2012 en ons rapport Gezondheid en Risico uit 2020. Inmiddels bestaan er vele honderden wetenschappelijke publicaties op dit gebied.
15 februari 2021

10. Is gemeente VHL ervan op de hoogte dat materiedeskundigen (o.a. van het Leids Universitair Medisch Centrum) op basis van deze laatste inzichten rond geluidshinder dringend adviseren om een minimale afstand van tien maal de (tip)hoogte van de windturbine aan te houden tot woningen.
11. Is VHL van plan om uit voorzorgsbeginsel dit advies van tien maal de (tip)hoogte op te volgen.
12. Zo nee, waarom niet.
13. Kunt u aantonen dat de negatieve effecten van infrageluid op de gezondheid van omwonenden niet van toepassing zijn bij het plaatsen van windturbines in deze zoekgebieden.
14. Is gemeente VHL bekend met de sommatie die gemeente Utrecht begin februari 2021 heeft ontvangen van jurist dhr. B. Tomlow n.a.v. de geplande plaatsing van één windturbine in die gemeente op een kleinere afstand van woningen dan tien maal de (tip)hoogte.
15. Is bij gemeente VHL bekend dat in deze sommatie alleen al voor de waardevermindering van enkele tientallen woningen in de nabijheid (500 - 800 meter) van die windturbine gesproken wordt over financiële schade van meer dan EUR 3 mln.
16. Wat gaat de gemeente VHL doen ter compensatie van de waardevermindering van woningen in nabijheid van de geplande windturbines.
17. Is gemeente VHL ervan op de hoogte dat nu al sprake is van financiële schade voor inwoners van de zoekgebieden terwijl er nog geen windturbines staan. Met name voor woningen die nu in die gebieden in verkoop staan.
18. Worden de plannen voor deze windturbines MER-getoetst conform de eisen van het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg hieromtrent.
19. Hoeveel jaren blijven de windturbines maximaal staan.
20. Wat gebeurt er na die tijd met de windturbines. Wordt de projectontwikkelaar verplicht om een opruimplan in te dienen en daarvoor aantoonbaar geld te reserveren.
21. Met betrekking tot het opruimplan: Is gemeente VHL ervan op de hoogte dat er voor wieken van windturbines nog geen mogelijkheid is voor recycling. In o.a. Duitsland en de Verenigde Staten worden deze nu begraven bij gebrek aan een oplossing.
22. Wordt de projectontwikkelaar verplicht om aan te tonen wat de milieubelasting wordt bij de productie van de windturbines.

23. Met betrekking tot deze milieubelasting: Is bij gemeente VHL bekend dat bij de productie van één windturbine meerdere honderden kilo’s radioactief afval ontstaat.
24. Is gemeente VHL ermee eens dat de windturbines in Vijfheerenlanden zonder subsidie gerealiseerd moeten worden.
25. Wat worden de financiële baten voor gemeente VHL met betrekking tot deze windturbines.