Bestuursleden

Wij zijn (vlnr)

Niels Helling - bestuurslid

Jan-Reint Vink - voorzitter

Freda Helling - penningmeester

Puck Hulstaert - secretaris

Folkert de Boer - bestuurslid

Neem contact met ons op via info@tegenwindzijderveld.nl

of ga naar de Reacties pagina

Postadres

Vereniging Tegenwind Zijderveld p/a F. Helling

Zijderveldselaan 58

4122GR Zijderveld

Kvk 76307379


Statuten

NAAM
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Tegenwind Zijderveld.
ZETEL EN DUUR
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Vijfheerenlanden.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het behartigen van de belangen en het vertegenwoordigen van haar leden in relatie tot de mogelijk plaatsing van windturbines in de nabijheid van het dorp Zijderveld in de gemeente Vijfheerenlanden.
b. Ondersteuning en vertegenwoordiging van haar leden ten aanzien van vervolgactiviteiten als gevolg van de plaatsing van windturbines of het juist niet plaatsen van de windturbines.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het (doen) organiseren van activiteiten en/of bijeenkomsten;
b. het (doen) verstrekken van informatie, advies en/of begeleiding;
c. samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
d. al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
LEDEN
Artikel 4.
1. De vereniging kent:
a. leden;
b. donateurs.
2. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die het doel van de vereniging onderschrijven en die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en die na schriftelijke aanmelding door het bestuur zijn toegelaten.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.

DONATEURS
Artikel 5.
1. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering jaarlijks vast te stellen minimum-bijdrage.
2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
TOELATING
Artikel 6.
1. Toelating tot de vereniging geschiedt door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering besloten heeft tot een ledenstop.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating als lid en als donateur.
3. Bij niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door de opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:
a. binnen één maand nadat het lid bekend is geworden met een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard. Het besluit is dan niet voor dat lid van toepassing. Deze bevoegdheid geldt niet in geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene
ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DONATEURS
Artikel 8.
1. De rechten en verplichtingen van een donateur eindigen bij zijn overlijden, en kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 9.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
RECHTEN DONATEURS
Artikel 10.
Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde activiteiten bij te wonen.
BESTUUR
Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
2. De algemene ledenvergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd, mits dit bestuurslid de doelstelling van de vereniging, zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten, onderschrijft.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet tenminste vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 12.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De afgetredene is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 12 lid 2;
b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
c. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
d. door zijn ontslag verleend door de algemene ledenvergadering om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid van het bestuur structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert, waarbij het betrokken bestuurslid geen stemrecht kan uitoefenen;
e. door ontslag door de rechtbank in de gevallen als in de wet bepaald; door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
g. door zijn overlijden;
h. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.
BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 13.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan uit zijn midden tevens vervangers aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die in een volgende vergadering worden vastgesteld en die na vaststelling door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van- en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van het bestuur genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Bij staking van de stemmen, wordt in de navolgende bestuursvergadering nogmaals gestemd over het voorstel waarop de stemmen in de daaraan voorafgaande vergadering staakten. Indien de stemmen dan andermaal staken, wordt het voorstel verworpen geacht.
6. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van het bestuur of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.
8. Een bestuurder kan zich ter bestuursvergadering doen vertegenwoordigen door één mede-bestuurslid.
9. Aan de bestuursvergaderingen kan worden deelgenomen en in een dergelijke vergadering kan worden gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Verbinding door telefonisch of audiovisuele communicatie van alle leden, waar ter wereld ze zich ook bevinden, wordt beschouwd als een bestuursvergadering voor de duur van de verbinding, tenzij de meerderheid van de aanwezig bestuursleden daartegen bezwaar maakt, en op voorwaarde dat alle bestuursleden bekend zijn met de te nemen besluiten. De notulen van de beraadslagingen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, vormen voldoende bewijs van de zaken behandeld op deze vergaderingen.
BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd, als bedoeld in artikel 21.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en/of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde, jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen, te boven gaande;
a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van 500 euro te boven gaande;
b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
c. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter;
c. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
7. Het bestuur kan aan de penningmeester volmacht verlenen middels een bij de Kamer van Koophandel te deponeren volmacht tot een door het bestuur nader te bepalen bedrag.
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 15.
1. Het boekjaar en het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
6. De commissie onderzoekt de in lid 3 en lid 5 bedoelde stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, boeken en andere gegevensdragers, bedoeld in de leden 2 en 3, tenminste zeven jaar lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar benoemde commissie;
b. kwijting van de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende verenigingsjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit het jaarverslag en de rekening en verantwoording blijkt dan wel dat beleid aan de algemene ledenvergadering op andere wijze bekend is gemaakt;
c. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
d. voorziening in eventuele vacatures;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17.
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
3. Ieder lid van de vereniging heeft een stem, geschorste leden en donateurs hebben geen stemrecht. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd, mits de volmacht is voorzien van een elektronische handtekening.
5. Aan algemene ledenvergaderingen kan worden deelgenomen en in een dergelijke vergadering kan worden gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Verbinding door telefonisch of audiovisuele communicatie van alle leden, waar ter wereld ze zich ook bevinden, wordt beschouwd als een algemene ledenvergadering voor de duur van de verbinding, tenzij tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd bezwaar maakt, en op voorwaarde dat alle leden bekend zijn met de te nemen besluiten. De notulen van de beraadslagingen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, vormen voldoende bewijs van de zaken behandeld op deze vergaderingen.
VOORZITTERSCHAP, NOTULEN
Artikel 18.
1. De algemene ledenvergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 16 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voor- zitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die worden vastgesteld in de zelfde of in een volgende vergadering, en die na vaststelling door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.
1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat het zij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
10. Besluiten mogen, in plaats van in een vergadering, ook schriftelijk worden genomen –waarmee wordt bedoeld elk door gebruikmaking van reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht - op voorwaarde dat alle leden bekend zijn met de te nemen besluiten en de meerderheid van de aanwezig leden geen bezwaar maakt tegen de manier van besluitvorming.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.
1. De algemene ledenvergaderingen worden behoudens in het geval bedoeld in artikel 16 lid 4 bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 24.
COMMISSIES
Artikel 21.
1. Het bestuur kan één of meer commissies instellen.
2. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van een commissie.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een commissie op te heffen.
RAAD VAN ADVIES
Artikel 22.
Het bestuur kan een raad van advies instellen.
De wijze van benoeming van de leden van de raad van advies alsmede zijn taken en werkwijze kunnen nader worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 23.
1. Het bestuur zal het huishoudelijk reglement, waarin de onderwerpen worden geregeld zoals voorzien in deze statuten, of waarin onderwerpen welke niet in deze statuten zijn vervat worden geregeld, vaststellen.
2. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement is het bestuur bevoegd, mits hiervoor voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering is verkregen.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 24.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan één week na de eerste vergadering, daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
ONTBINDING
Artikel 25.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder de door het bestuur aan te wijzen perso(o)n(en).
6. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
FUSIE, SPLITSING EN OMZETTING
Artikel 26.
Op een besluit van het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de algemene leden vergadering, tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene ledenvergadering tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in artikel 24 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.
OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 27.
1. De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.
2. Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december tweeduizend twintig.
SLOTBEPALING
Artikel 28.
In deze statuten wordt met schriftelijk bedoeld elk door gebruikmaking van reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
Tenslotte verklaarden de verschenen personen, dat in afwijking van het hiervoor bepaalde, de oprichters tevens de eerste leden zijn van de vereniging en dat voor de eerste maal als bestuursleden worden benoemd:
a. de heer Jan Reint Vink, wonende te 4122 GN Zijderveld, Zijderveldselaan 7, geboren te Nuenen, Gerwen en Nederwetten op negentien juni negentienhonderd zevenenzestig, ongehuwd en niet geregistreerd partner, als voorzitter;
b. de heer Pieter François Hulstaert, wonende te 4122 GN Zijderveld, Zijderveldselaan 9, geboren te Middelburg op achtentwintig maart negentienhonderd vijfenveertig, gehuwd, als secretaris;
c. mevrouw Hendrika Frederika de Vlieg, wonende te 4122 GR Zijderveld, Zijderveldselaan 58, geboren te Bodegraven op zeventien januari negentienhonderd zesenzestig, gehuwd, als penningmeester;
d. de heer Niels Holger Helling, wonende te 4122 GR Zijderveld, Zijderveldselaan 58, geboren te Best op drieëntwintig december negentienhonderd zeventig, gehuwd, als algemeen bestuurslid;
e. de heer Folkert Augustinus de Boer, wonende te 4122 GN Zijderveld, Zijderveldselaan 7a, geboren te Nieuwer-Amstel op eenentwintig mei negentienhonderd achtenvijftig, gehuwd, als algemeen bestuurslid.