Bedrieglijke rust

Gepubliceerd op 9 december 2021 om 16:04

We vinden het al een tijdje te stil rond de windturbines hier in Vijfheerenlanden. Na wat naspeuren blijkt dat die rust bedrieglijk is: er wordt al veel gedaan door de gemeente. En dat blijkt niet altijd even fijn en transparant te zijn.

We zetten het nog even voor u op een rijtje:

 

Op 30 september stelde de gemeenteraad de RES 1.0 U16 van VHL vast. Met een amendement en een motie: 1) Leg de nadruk op kleinschalige toepassingen; onderzoek álle zoekgebieden; scherp normen aan en gebruik kaders vanuit de raad; zet innovatieve technologieën in en werk interregionaal samen als het gaat op opwekking na 2030 en sluit kernenergie daarbij niet uit. 2) Plaats windturbines alleen als blijkt dat er geen ruimte is op zee en als het onderzoek naar gezondheidsschade is afgerond.  Zie de stukken onder 7.2, 7.2.A1 en 7.2.M2 van deze agenda.

 

Op 14 December zal de gemeenteraad opnieuw vergaderen. Bij agendapunt 5.2 treffen we onder punt 12 (RVE) het document aan “Raadsinformatiebrief inzake vervolg RES 1.0 U16” (zie verderop) waarin de wethouder uitlegt hoe het verder gaat met de RES. In deze brief treffen we de volgende opmerkelijke zaken aan.

  1. Wegfrommelen. Bij de opnoeming van de kaders wordt opeens, zonder enige aankondiging of ruimte voor discussie, gesteld dat er toch gewerkt moet worden aan grootschalige wind en zon op dak. Want “dit vloeit voort uit het door u gestelde kader om geen grootschalige zonneweides op agrarische gronden in de gemeente te willen faciliteren en het kader van de RES-opdracht”. Daarmee wordt volledig voorbij gegaan aan het eerder door ons opgemerkte grote potentieel van zonnepanelen op de daken in Vijfheerenlanden en overruled de wethouder eigenhandig het hierboven genoemde amendement  (en de motie). En de conclusie die de wethouder trekt staat nu ‘weggefrommeld’ in het lijstje van kaders. Een handige manier om iedereen ongemerkt op het verkeerde been te zetten.
  2. NRD zonder Europa en RVS uitspraken. De wethouder gaat in op hoe de plan m.e.r. (milieu effect rapportage) vorm zal krijgen en spreekt over de zgn. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is een zeer belangrijk document en is hét middel voor ons om zeker te stellen dat de negatieve effecten van windturbines op de gezondheid van omwonenden voldoende onderzocht gaat worden. Wonderlijk genoeg gaat de wethouder hier alweer niet in op de uitspraken van het Europese hof en de Raad van State. Alsof beiden niet bestaan en alsof gezondheid ‘een dingetje’ is. Noch rept ze er over dat het in deze niet alleen zal moeten gaan over normen maar ook over daadwerkelijke metingen in het veld, op de grond, etcetera. En niet gebaseerd op gemiddelden. Wij adviseren de wethouder in deze te wachten op wat de overheid nu aan het maken is voor een soort landelijke NRD. Het refereren aan normen uit het Activiteitenbesluit is onwettelijk verklaard.
  3. Vage technische analyse. De wethouder spreekt over de resultaten van een ‘technische analyse’ die al in maart 2022 worden verwacht. Het is onduidelijk wat die technische analyse inhoudt en ook is niet duidelijk waarom dat ineens in 3 maanden tijd gedaan zou kunnen zijn. Verderop haalt ze het nog eens aan en dan het lijkt iets te zijn wat met de m.e.r. en de NRD te maken heeft. Maar om het opschrijven van normen en zo nou te benoemen tot ‘technische analyse’ gaat echt veel te ver en zou je toch volksverlakkerij mogen noemen. Of bedoelt ze toch iets anders? En overigens, hoe zit het tegen die tijd met die 14 zoekgebieden? Zijn die dan allemaal diepgaand onderzocht?
  4. Vage proces participatie. Vervolgens schetst ze hoe de nieuw te formeren gemeenteraad in de zomer van 2022 een besluit zal moeten nemen over de verdere invulling van ‘duurzame opwek’. Merk op dat het woord ‘RES’ opeens verdwenen lijkt te zijn. Ook weer zo’n bekende truuc als het gaat om ‘ongemerkt op het verkeerde been zetten’. Het aan te bieden kader is dan gebaseerd op de ‘technische analyse vanuit de plan m.e.r. en de uitkomsten van de proces participatie’. Het is een volslagen raadsel wat die ‘procesparticipatie’ inhoudt. Dat kan in elk geval nóóit de participatie zijn die we afgelopen jaar meemaakten, want daarvan heeft ze zelf al aangegeven dat dat slechts ‘informerend bedoeld was’.
  5. Complete MER pas na besluit. De wethouder schetst tenslotte hoe de ontwikkelaar een uitgebreide m.e.r. zal gaan doen na het besluit door de nieuwe gemeenteraad. Maar zegt daar ook bij dat de raad de te hanteren normen zo nodig ‘kan aanscherpen en/of hieraan nadere voorwaarden stellen’. Ook dat klink weer als ‘het kikkertje langzaam koken’. Geen weldenkende ontwikkelaar zal er mee akkoord gaan dat gaande het traject de normen opeens bijgesteld gaan worden. We zagen Eneco zich ook al terugtrekken bij de Grote Haar toen daar min of meer gedwongen de normen strakker werden gesteld. Kortom: weer een truuc uit de serie ‘bestuursfuik’: alsdan zal de wethouder opnieuw gaan roepen tegen de gemeenteraadsleden die dan de normen aan willen halen dat ‘we ons toch écht moeten gedragen als betrouwbare overheid’.

Wij vragen ons opnieuw af wat de ambitie is van de wethouder waardoor zij dit soort verhullende truucs uit wil blijven halen. Wij zijn inmiddels wel een beetje wakker geschud en zullen u op de hoogte blijven houden.

 

5 2 12 20 RIB 20 Inzake 20 Vervolg 20 RES 201 0 20 U 16 20 Def 20 V 1 2
PDF – 383,6 KB 183 downloads