Jaarverslag 2021

Gepubliceerd op 10 juni 2022 om 17:16

               Tegenwind Zijderveld

 

JAARVERSLAG 2021

 

INLEIDING

HET JAAR 2021 WAS EEN BEWOGEN JAAR!

NIET ALLEEN VANWEGE DE COVID PANDEMIE WAARDOOR GEEN STATUTAIRE ALV, ALGEMENE LEDEN VERGADERING, VAN DE VERENIGING TEGENWIND ZIJDERVELD MOGELIJK WAS.

GELUKKIG VERKEERT DE VERENIGING IN DE OMSTANDIGHEID DAT ZIJ BESCHIKT OVER EEN VOORTREFFELIJKE WEBSITE.  HIERDOOR KON ESSENTIËLE COMMUNICATIE  MET DE LEDEN PLAATSVINDEN.

TEVENS KONDEN DE LEDEN OPTIMAAL WORDEN GEÏNFORMEERD OMTRENT DE VOORTGANG VAN HET VOORNEMEN VAN DE BESLUITVORMING  VAN DE GEMEENTE 5HL OM EEN WINDMOLENPARK MET DRIE WINDMOLENS CONFORM HET AANBOD AAN DE RES U16 BINNEN 5HL TE REALISEREN.

GELET OP HET AANTAL BEZOEKEN OP ONZE SITE VOORZIET DEZE SITE RUIMSCHOOTS IN DE BEHOEFTE AAN INFORMATIE [BERICHT VAN 2 JULI ‘21]. DAARNAAST WERDEN VEEL REACTIE ONTVANGEN VAN ANDERE ACTIE GROEPEN EN ZELFS VANUIT DE POLITIEK IN DE TWEEDE KAMER. 

 

VERGADERINGEN

IN 2021 WERD 11 KEER MET HET VOLTALLIGE BESTUUR VERGADERD. ALLE VERGADERINGEN WAREN VOORAF GEAGENDEERD. VAN IEDERE VERGADERING WERD HET BESPROKENE  GENOTULEERD EN WERDEN DE NOTULEN MIDDELS ONDERTEKENING DOOR DE VOORZITTER GEARRESTEERD.

AGENDA EN NOTULEN ZIJN VOOR DE LEDEN OPENBAAR EN BIJ HET SECETARIAAT VAN DE VERENIGING OPVRAAGBAAR.

ZOALS BOVEN VERMELD WERD EEN ALV GEPLAND DOCH KON DEZE, VANWEGE DE CORONA MAATREGELEN, GEEN DOORGANG VINDEN.

 

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR

 • DOOR HET BESTUUR WERD BESLOTEN TOT ACTIE TEGEN PLAATSING VAN WINDMOLEN MIDDELS HET STRATEGISCH PLAATSEN VAN ACTIE BORDEN LANGS DE A2 EN EEN 3-TAL  PERCELEN LANGS DE ZIJDERVELDSE LAAN. DIT LEIDDE TOT BEZWAAR VANUIT DE GEMEENTE 5HL OMDAT EEN VERGUNNING VOOR PLAATSING VERPLICHT IS. DEZE WERD UITEINDELIJK OP AANVRAAG DOOR DE WETHOUDER VERLEEND.
 • DOOR HET BESTUUR WERDEN RAAM AFFICHES TEGEN HET PLAATSEN VAN WINDMOLENS IN ZIJDERVELD ONTWORPEN EN VERSPREID. DIT INITIATIEF WERD DOOR ENORM VEEL INWONERS MIDDELS PLAATSING ONDERSTEUND.
 • GESPREKKEN MET RAADSLEDEN VAN DE GEMEENTE 5HL DIE UITEINDELIJKE HEBBEN GELEID TOT INDIENING VAN DE MOTIE VAN SGP, VVD, 5HL LOKAAL EN CDA TEGEN HET OPINIE VOORSTEL RVE VAN DE GEMEENTE 5HL.
 • INSPRAAK VAN DE VOORZITTER IN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING VAN DE GEMEENTE 5HL.
 • VELE CONTACTEN MET HET HUIS AAN HUIS BLAD “HET KONTAKT” WAARBIJ ONZE ZIENSWIJZE ALTIJD WERD GEPLAATST.
 • GESPREK VOORZITTER MET WETHOUDER CHRISTA -HENDRIKSEN- V.D. MEYDEN.

DIT GESPREK HAD VOOR HET BESTUUR ZEER NARE GEVOLGEN OMDAT WIJ VIA DE BURGEMEESTER UITGESLOTEN WERDEN VAN HET BIJWONENEN VAN VERGADERINGEN EN VAN HET PARTICIPATIE PROCES INZAKE DE RES U16 AANBIEDING. DIT WERD UITTEINDELIJK OPGEHEVEN NA JURIDISCHE INTERVENTIE

 

VAN ONZE ADVOCAAT

 • PARTICIPATIE MET VELE LANDELIJKE GROEPEN TEGEN HET PLAATSEN VAN WINDMOLEN PARKEN BINNEN WOONGEBIEDEN: ACTIE GROEP NEDERWIND, SAMEN MET 82 ACTIEGROEPEN WERD OPGEROEPEN TEGEN DE RES [REGIONALE ENERGIE STRATEGIE].
 • ER WORDT SAMENGEWERKT MET VELE GROEPEN IN ONZE ONMIDDELIJKE OMGEVING BINNEN DE RES U16 ZOALS WIJK BIJ DUURSTEDE, MONTFOORT, AUTHENA, HOUTEN, GORINCHEM, WOERDEN, WINDWIKI[SYLVIA VAN MANEN] , ALBERT KOERS, JAN DE LAAT, KEES PIETERS, LOUW FEENSTRA.
 • ONZE VISIE GEZONDHEID EN RISICO IS VELE MALEN OP SITES GEPLAATST EN OP VERZOEK NAAR TWEEDE KAMER FRACTIES GESTUURD.
 • INTERVIEW JAN-REINT VINK BIJ RTV UTRECHT
 • DE ENORME INSPANNINGEN VAN ONZE WEBMASTER FOLKERT DE BOER OM IEDEREEN IN ZIJDERVELD MAAR OOK DAARBUITEN SCHERP TE HOUDEN.

 

STAND VAN ZAKEN MOGELIJKE OPRICHTING WINDMOLENPARK ZIJDERVELD

NA DE BRIEF DIE IEDERE INWONER VAN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN OP 10 FEBRUARI ’21 ONTVING ZAG HET ER REDELIJK SLECHT UIT VOOR ZIJDERVELD: DAARIN WERD GESTELD DAT ER 3 ZOEKGEBIEDEN BINNEN DE GEMEENTE 5 HL ZIJN:

LANGS DE A27 BIJ LEXMOND

LANGS DE A2   BIJ HET WINDPARK AUTENA VIANEN

LANGS DE A2   IN DE BUURT VAN ZIJDERVELD.

NA HET PARTICIPATIE PROCES ?? VAN DE GEMEENTE 5HL IS ER NA DE INDIENING EN AANNAME VAN DE MOTIE VAN SGP,VVD,CDA EN 5HL LOKAAL  EEN BETREKKELIJKE RUST INGESTREDEN.

DE MOTIE WAS EEN RECHTSSTREEKS GEVOLG VAN DE UITSPRAAK VAN DE BESTUURSRECHER VAN DE RAAD VAN STATE DD. 30 JUNI. DEZE UITSPRAAK HIELD IN DAT:

BIJ DE BOUW VAN WINDMOLENS DE REGERING EEN OP EUROPEES RECHT GEBASEERDE NORM MOET STELLEN VOOR EEN MER. HIERBIJ ZIJN ALLE NEDERLANDSE REGELS BUITEN WERKING GESTELD. DE UITSPRAAK HOUDT IN DAT ER VOOR DE MER [ MILIEU EFFECT RAPPORTAGE] VASSTELLING EEN NRD [NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU WINDTURBINE BEPALINGEN]  MOET WORDEN OPGESTELD. FORMEEL MOETEN PARTIJEN NU EEN ZIENSWIJZE IN GAAN DIENEN OM AAN TE GEVEN WAT IN EEN NRD MOET WORDEN ONDERZOCHT OM TOT EEN MER TE KOMEN. DIT HOUDT IN DAT DE VERENIGING TEGENWIND ZIJDERVELD NET ALS VEEL BELANGHEBBENDE ORGANISATIES NU EEN ZIENSWIJZE HEBBEN INGEDIEND VOOR DE NRD. OPVALLEND IS DAT BIJ OVERHEIDSORGANEN, BELANGEN ORGANISATIES EN POLITIEK TOCH NOG DE OVERTUIGING HEERST OM ALLES BIJ HET OUDE TE LATEN!

VOORAL OP COMMISSIE NIVEAU WORDT GEPOOGD OM DE OUDE NORMEN VOOR TONAAL LAAGFREQUENT GELUID TE HANDHAVEN. DE REGELS VAN NEDERLAND ZIJN IN VEEL EUROPESE LANDEN ACHTERHAALD EN BERUSTEN NIET OP WETENSCHAPPELIJKE STANDAARDEN  DAN WEL OP EEN ADEQUAAT NIVEAU VAN KENNIS VAN ZAKEN. ZIJ LIJKEN EERDER TE ZIJN INGEGEVEN OM DE WINDMOLEN LOBBY RUIM BAAN TE VERSCHAFFEN.

ERGO HET ZAL NOG 2 TOT 4 JAAR DUREN VOORDAT ER NIEUWE MER REGELS  IN NEDERLAND ZIJN INGEVOERD.

 

Puck Hulstaert, SECRETARIS VERENIGING TEGENWIND ZIJDERVELD

ZIJDERVELD 15 MEI’2022