Samenvatting Algemene ledenvergadering

Gepubliceerd op 7 juli 2022 om 15:35

               Tegenwind Zijderveld

 

VERSLAG ALV DD. 21 JUNI ‘22

 

De vergadering vond plaats in de Krooshof te Zijderveld.

Deze vergadering was de eerste ALV na de formele oprichtingsvergadering. In de afgelopen jaren kon vanwege de Covid episode geen algemene ledenvergadering worden gehouden.

Bij deze vergadering was het voltalige bestuur aanwezig. Aan deze vergadering namen 17 leden deel.

De agenda van deze vergadering werd tevoren met de leden via de website gedeeld.

 

Start

Om 20.00 werd de vergadering door Jan-Reint Vink, voorzitter van de vereniging geopend.

Er werden geen nieuwe agendapunten door de leden ingebracht.

De voorzitter startte via en uitgebreide PP presentatie de laatste en de meest actuele ontwikkelingen rond de energie transitie met daarbij in het bijzonder de stand van zake m.b.t. de plaatsing van windmolens.

 

Allereerst werd aandacht besteed aan de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dd. 30 juni ’21. Deze uitspraak werd gedaan naar aanleiding van het bestemmingsplan “Windpark Delfzijl” waarbij voor het eerst de uitspraken van het Europees Hof inzake de MER werden erkend. Deze uitspraak heft enorme gevolgen voor de oprichting van nog niet bestaande windparken. Dit leidde tot de vernietiging van de vergunningen voor de bouw van windturbines bij de Goyerbrug in Houten.

 

Landelijk volgde er een gesprek n.a.v. de uitspraak van de R.v.S.  Waarbij werd deelgenomen door het ministerie van Economische zaken [directeur-generaal Energie en Klimaat, programma-manager, Wetgeving en juridische zaken], de RES, RIVM, Infrastructuur en Waterstaat en afgevaardigden van tegenstanders van windenergie zoals Nederwind, NKPW en Windwiki. Het belangrijkste aspect vormde de conclusie dat het 2 tot 4 jaar zal duren voordat er landelijke normen voor een MER zullen zijn. Waarbij het nog maar de vraag is of lokale overheden de ruimte krijgen om eigen normen inzake de MER mogen hanteren.

 

Bovenstaande heeft geleid tot een enorme vertraging van de energiestrategie op land met betrekking tot het plaatsen van windmolenparken. Het is nog de vraag of plaatsing van 1 of 2 molens ook onder deze richtlijnen gaan vallen.

 

Een ander aspect vormt de rol van het RIVM in het tot stand komen van de MER. Landelijk bestaan er ernstige twijfels over het rapport RIVM, waarbij het RIVM de invloed verzweeg van de sector op onderzoek naar gezondheidsrisico’s in de onmiddellijke nabijheid van plaatsing van windmolens. Dit geldt vooral ten aanzien van het hanteren van een gemiddelde geluidsbelasting op de gevel en niet in het huis waarbij zeker geen rekening is gehouden LFG, geluid dat we niet tot nauwelijks kunnen horen maar wel door de hersenen worden geregistreerd. Bij het hanteren van de huidige geluidsnormen ervaren 10 tot 18% van de nabij omwonenden hinder. Bedenk daarbij dat dit minimumwaarden zijn omdat de molens steeds hoger en de wieken omvangrijker worden. Zo moeten hogere windmolens steviger in de grond verankerd worden waarbij LFG zich tot 10km door de grond en de funderingen kan verspreiden. Nederland hanteert daarbij de kleinste afmeting tussen windturbines en woningen binnen Europa!  Er zijn landen binnen Europa waar op last van rechters windmolenparken moeten worden afgebroken of en compensatie voor geleden schade wordt toegekend.

 

Naast wind- en zonenergie is thans kernenergie en optie. Kernenergie geeft geen CO2 uitstoot! Een betrekkelijk kleine kernenergiecentrale levert altijd energie waarvoor minstens 670 windmolens nodig zijn. Het gevaar van kernenergie is met de optiek van Thorium kernenergiecentrales te verwaarlozen vanwege het nagenoeg ontbreken van radioactiviteit bij een ongeval dan wel het opslaan van kernafval.  Thans wordt er het komend jaar in Nederland twee gebieden aangewezen waar kernenergiecentrales kunnen worden gerealiseerd. Een daarvan zal zeker Borsele zijn in Zeeland waar al 35 jaar een centrale staat. In Frankrijk en GBR is al besloten over te gaan naar kernenergie.

 

B&W 5HL en ingediend amendement door de gemeenteraad:

De wethouder belast met de energiestrategie wilde een akkoord van de gemeenteraad met de zoekgebieden voor het plaatsen van windmolens van 5HL uitsluitend bij Autena en Zijderveld.

Dit is voorkomen dankzij een amendement ingediend door VVD, CDA. SGP en VHL-Lokaal. Strekking hierbij was: -     Maximale inzet op zonnepanelen op daken

  • Naast de 2 bovengenoemde zoekgebieden moeten ca 10 andere gebieden beoordeeld worden.
  • De gemeenteraad bepaalt mede de richtlijnen.
  • Na 2030 bovenregionaal en landelijke inzet voor kernenergie.

 

ADVIES VERENIGING TEGENWIND ZIJDRVELD IN ZIENSWIJZE NRD: Notitie Reikwijdte Detailniveau

  1. AFSTAND WONING MINIMAAL 10XDE MASTHOOGTE
  2. MAXIMALE GELUIDSDRUK 35Db[A] zoals in Duitsland, Frankrijk en Zweden.
  3. 35dB[A] niet hanteren als gemiddelde op jaarbasis! Maar als max.
  4. Meet maximale geluidsdruk niet op de gevel maar in huis. Mensen wonen in en niet voor het huis!
  5. MER-toetsing door onafhankelijke instantie.
  6. Voldoen aan wettelijke bepaling voor afstand tot DPO [Cave Autena!!!].

Pauze

Voor de pauze werd geanimeerd gebruikgemaakt van de mogelijkheden vragen te stellen.

Men was onder de indruk van de werkzaamheden en verslaglegging van het bestuur.

Men was tevens erg benieuwd naar onze contacten met andere actiegroepen in Nederland. Wij hebben benadrukt dat wij binnen de gemeente 5HL louter de belangen van Zijderveld hebben gediend doch maximaal hebben overlegd met landelijke actiegroepen en binnen de RES U 16 en zo ook met de NLVOW.

 

Recente ontwikkelingen

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2022

De verkiezingen binnen de gemeente 5HL hebben een meerderheid opgeleverd voor de 4 partijen die het amendement tegen het voorstel van B&W op 30 september ’21 hebben ingediend.

CU, VVD en GroenLinks hebben in de nieuwe raad op 9 juni een voorstel ingediend om te komen tot een gezondheidsscreening [GES] binnen 5HL bij bouw en ontwikkelplannen. Dit om de gezondheidsrisico’s duidelijk te maken. Dit is door de voltallige raad aangenomen.

D’66 heft op 8 juni een motie ingediend om tot opwekking van minimaal 0,072 TWh voor 2030 te komen conform het coalitieakkoord. Dat is 7,2 windturbines formaat Autena. Dat is unaniem aangenomen. Het lijkt bij voorbaat tegen de motie van 30 september te zijn gericht. Het is maar dat U dat weet. We zullen alert blijven.

Onze voorzitter Jan-Reint illustreert met grafieken uit Duitsland onder de noemer Lokaal duurzaam zinvol? Wat de impact is voor de totale energiebehoefte waarbij de immense pieken en dalen van resp. aardgas, wind- en zon energie gigantische problemen gaat geven als er geen constante bron van energieopwekking beschikbaar is.

 

Het financieel jaarverslag en het secretariële jaarverslag worden voor kennisgeving aangenomen.

 

Gelet op de benodigde gelden om goed door te kunnen gaan wordt ingestemd met een tweede nota van 5 Euro per woning voor dit jaar en met een structurele contributie van 10 Euro voor komend jaar.

 

Het huidige bestuur zal zonder Folkert doorgaan. Waarvoor dank voor de enorme inzet van Folkert als webmaster. De opzet van de website heeft de vereniging een smoel gegeven! Hij zal worden opgevolgd door Robert van Houten.

 

 

De avond wordt om 22.00 uur beëindigd.

 

Puck Hulstaert, SECRETARIS VERENIGING TEGENWIND ZIJDERVELD

ZIJDERVELD