De kracht en het karakter van het Gorcums verzet

Gepubliceerd op 11 september 2021 om 15:53

In het AD lazen we eerder hoe omwonenden uit Gorinchem in verzet kwamen toen daar ‘opeens’ toestemming werd verleend om de wieken van de geplande windturbines bij Groote Haar te verlengen. Energiecoöperatie de Knotwilg en Eneco hadden het plan om bij Groote Haar een windpark te realiseren. Nadat het verzet zich had uitgesproken liet het AD op 30 juli weten dat Eneco zich had teruggetrokken. Achtergrond waren de toenemende kosten, waardoor de business case in gevaar kwam.

Wij hebben inzage gekregen in het bezwaarschift (zie het document onderaan) dat namens de omwonenden is ingestuurd. Daarin staan een hele serie opvallende zaken, die vaak herkenning opleveren.

  1. Bij het beoordelen of verlenging van de wieken kon plaatsvinden is alleen gekeken naar de belangen van de initiatiefnemers en niet naar die van de omwonenden. Er heeft geen goede belangen afweging plaatsgevonden
  2. Er is geen MER opgesteld
  3. Het college van B&W heeft de gemeenteraad buitenspel laten zetten door de RES
  4. De impact van het windpark op een nabij gelegen manege is compleet buiten beschouwing gelaten
  5. De feitelijke hinder van slagschaduw blijkt in de praktijk vaak drie keer hoger te zijn dan formeel is toegestaan. En initiatiefnemers proberen vaak onder de maatwerk afspraken uit te komen onder het mom van rentabiliteit
  6. De gemeente gedraagt zich halsstarrig en tegen bestuurlijk/juridisch beter weten in als het gaat om de invloed van laag frequent geluid. De effecten moeten vooraf beter onderzocht worden, vanuit een nul-situatie. Het RIVM publiceerde kortgeleden dat er al op lagere geluidsniveaus dan tot dusverre werd verwacht, hartproblemen optreden
  7. Het gesignaleerde risico van bladbreuk ten opzichte van de nabij gelegen hoogspanningsmasten is genegeerd.
  8. Windturbines moeten voorzien zijn van obstakelverlichting i.v.m. vliegverkeer. Nieuwe technieken maken dat de lichten pas aangaan als er vliegtuigen naderen waardoor de visuele overlast voor omwonenden aanzienlijk afneemt. Die technieken worden niet toegepast uit kosten besparing.

Hoe het gaat aflopen in Gorinchem is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Eneco het niet meer vertrouwt. Dan is de kans natuurlijk groot dat ze ook bij Zijderveld niet meer willen meedoen. Ook hier hebben we te maken met verouderde onderzoeken (in Autena) en een mondige burgerij.

Wij zullen vanuit Tegenwind Zijderveld niet schromen op het juiste moment te komen met bezwaren die de kracht en het karakter hebben van het verzet dat in Gorinchem naar boven kwam. En de juridische mogelijkheden niet onbenut laten.

Aanvullend Bezwaarschrift Gorinchem 25 8 2021 Def 10108
PDF – 259,4 KB 207 downloads