Onjuist, kortzichtig en misleidend op NatuurlijkVijfheerenlanden

Gepubliceerd op 23 juni 2021 om 12:11

In ons vorige nieuwsbericht zagen we hoe de overheid in samenwerking met belanghebbenden van windturbines, desinformatie verspreid richting het grote publiek en gemeente raadsleden. Daarop besloten wij eens te kijken hoe Vijfheerenlanden dat doet op haar website. We schrokken een beetje van de bevindingen.

Het lijkt er sterk op dat het hele RES-gebeuren omgeven is door een waas van onjuistheden, kortzichtigheid en misleiding. Mist dus. Opnieuw spreken we de hoop uit dat onze raadsleden hun echte positie innemen en het gaan opnemen voor ‘het volk’.

Hieronder onze bevindingen. In cursief ziet u de teksten zoals ze integraal van de website van Vijfheerenlanden gekopieerd zijn.

Kortzichtig

Over waarom überhaupt windturbines in Vijfheerenlanden.

Recent werd bekend dat 'we' in Nederland al bijna aan 35 TWh zitten. Dan hebben we toch geen extra windturbines meer nodig? Aldus Martien Visser, Lector Energietransitie Hanzehogeschool.

Alle biedingen van de 30 RES regio’s samen overschrijden de 35 TWh. Er is door het Nationaal Programma RES nadrukkelijk gevraagd om meer te bieden. De verwachting is dat in de stappen richting realisatie nog veel projecten gaan afvallen.

Kortzichtig: Als je even nadenkt en je verdiept in wat deze lector vertelt kun je duidelijk zien dat extra vergunningen op windturbines nu niet nodig zijn voor de doelen van 2030. En hij nam dat 'onderweg afvallen' ook al mee in zijn analyse. Het is kortzichtig om te doen alsof die constatering niet bestaat en door te drammen op ‘Die windmolens moeten er komen’. Gebruik de extra tijd die Vijfheerenlanden kreeg om je hierop te bezinnen.

Onjuist

Over de inzet van kernenergie als alternatief voor windturbines:

Ook kernenergie komt vaker terug. Dit is iets waar op landelijk niveau naar gekeken wordt. Onderzoeken en het vergunningstraject hiervan hebben een lange doorlooptijd. Dit duurt te lang om voor 2030 gerealiseerd te zijn. Daarmee kan het dus nog niet aan de klimaatdoelen van 2030 bijdragen. Ook gaat kernenergie gepaard met hoge kosten waardoor er erg lastig een haalbare businesscase te vinden is.

Onjuist: Minister Wiebes liet, voordat hij opstapte, onderzoeken wat de prijs is van kernenergie, in vergelijking met wind en zonne-energie. In dat onderzoek werden de zgn. systeemkosten dit keer wél in de overwegingen meegenomen. Dan blijkt kernenergie opeens wél aantrekkelijk te zijn. Die systeemkosten worden continue buiten de verhalen gehouden door belanghebbenden bij met name windturbines. We praten dan over de extra aanleg van elektriciteitskabels van en naar de turbines en de extra reserve capaciteit (opwek of opslag) die je achter de hand moet houden als het windstil is. Ook europarlementarier Rob Roos kwam tot die conclusie.

Dat van die lange doorlooptijd is overigens juist. Maar dat wil niet zeggen dat je dan nu niet alvast kunt beginnen.

Kortzichtig, onjuist en misleidend

Over wind op land in plaats van op zee:

Waarom zetten we niet alle windturbines op zee?

Om voldoende duurzame energie te kunnen produceren heeft Nederland windturbines op zee én op land nodig. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 49 TWh wind op zee + 35 TWh wind en grootschalig zon op land gerealiseerd moet zijn. Onder grootschalig zon op land vallen zowel de grote zoninstallaties op grote daken en zonnevelden. Er is dus zeker ook veel aandacht voor wind op zee.

En even verderop

Hoe zien jullie het dringende advies van het college van Rijksbouwmeesters om windenergie alleen op zee op te wekken, veel efficiënter en goedkoper, en slechts enkele zeer grote windparken op land, zoals op de Maasvlakte?

Er wordt al stevig ingezet op wind op zee (49 TWh op zee en 35 TWh op land). De beschikbare duurzame elektriciteit die op zee wordt opgewekt zal aan land eerst gebruikt worden door de grote industrieën langs de kust en de Randstad. Het is niet aannemelijk dat deze energie naar de uithoeken van het land wordt vervoerd. Energieopwekking dicht bij de vraag is in dat geval aantrekkelijker en betaalbaarder. Ook is er groot rendementsverlies, wanneer elektriciteit over grote afstanden getransporteerd wordt.

Kortzichtig: Wind op zee is veel goedkoper en zou de staat (en dus de burgers) ruim 1 miljard euro schelen aldus dit rapport van Nederwind. Het is kortzichtig om te doen alsof die constatering niet bestaat en door te drammen op ‘Die windmolens moeten er hoe dan ook komen’.

Onjuist: Het gebruik van elektriciteit eerst door industrie aan de kust is onzin. Er is in Nederland slechts één net waarin geen onderscheid gemaakt wordt. Wel kunnen er afspraken gemaakt worden over afname volumes en dikte van kabels, maar dat is per afnemer en niet per aanbieder. Elektriciteit laat zich niet oormerken.

Misleidend: De uitspraak ‘Het is niet aannemelijk dat...’ is een misleidende uitspraak. Over dat niet-transporteren naar de uithoeken van Nederland word niks gezegd in wat de overheid zelf hierover zegt en de zorg om transportverlies is op de korte afstanden binnen Nederland tendentieus en onzin. Wikipedia legt simpel uit hoe het zit.

Onjuist

Over de grote weerstand tegen windturbines

Wat als na verdere analyse blijkt dat er geen zoekgebieden overblijven: worden dan de criteria versoepeld of bieden we dan geen wind in het RES-proces?

In dat geval moeten we ons daar opnieuw in verdiepen en dit gaan onderzoeken. Hier gaan we dan opnieuw het gesprek over aan. Uiteraard moeten we blijven voldoen aan de wet- en regelgeving en gaan we uit van een goede ruimtelijke ordening.

Onjuist: TegenwindZijderveld heeft meerdere malen gevraagd of de gemeente de uitspraken van Het Groene Hart en de PARKS aanbevelingen meeneemt in de besluitvorming. Daar hebben wij tot dusverre nog geen antwoord op gekregen. ‘We gaan uit van een goede ruimtelijke ordening’ is dus niet juist.
Onjuist: Het hele RES-kaartenhuis heeft geen wettelijke basis en is niet bindend. Provincies hebben geen macht over wat gemeentes beslissen. De uitspraak ‘Uiteraard moeten we blijven voldoen...’ is dus onjuist. Het is een kwestie van de goede keuzes maken en het belang van bewoners zou bovenaan moeten staan. 

Misleidend

Over de plaats waarop Windturbines kunnen komen

Is langs de snelwegen of kanalen verplicht of kan de gemeente zelf afwijken?

Dit is geen wettelijke verplichting. Vanuit de ruimtelijke analyses, over de afgelopen jaren en van de RES, is dit als logische plek aangewezen. Ook sluit dit aan bij de uitgangspunten van de landschapsvisie van de gemeente Vijfheerenlanden.

Misleidend: de commissie Ruimte, Verkeer en Economie spraak zich op 2 maart 2021 duidelijk uit voor scenario 3: Zon op Dak en kleine windmolens. Die gaat dienen als input voor de nieuw landschapsvisie. Het weglaten van deze belangrijke uitspraak is misleidend. Met de inzet van kleine windmolens komen veel meer gebieden in aanmerking.